tanfolyamok@rmda.hu

Részvétel feltételei

Hallgató az online form kitöltésével és elküldésével jelentkezik R-med Kft. által meghirdetett képzésre, mellyel egyidejűleg elfogadja az alábbiakat:

A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy:

Az elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátítja, az oktatáson lelkiismeretesen részt vesz, az elvárásoknak megfelelően felkészül, a tanulmányi kötelezettségeknek, legjobb tudása szerint eleget tesz, az oktatási helyszín házirendjében rögzített előírásokat magára nézve kötelezőnek tartja.
Személyi adataiban bekövetkezett változásokat a tanfolyamvezetőnek jelzi
A képzési díjat a jelentkezéskor kiválasztott mód alapján (egy összegben vagy két összegben) megfizeti R-med Kft-nek.
Amennyiben hallgató magatartásával akadályozza az oktatás menetét, a tanfolyamot önhibájából abbahagyja vagy pénzügyi kötelezettségének határidőre nem tesz eleget Szervező kizárja a képzésből
Kizárás esetén Hallgató a Képzővel szemben semmiféle anyagi igényt nem támaszthat, arról a jelentkezési és részvételi feltételek elfogadásával egyidejűleg lemond és a befizetett tanfolyami díjat visszakövetelni nem jogosult, a tanfolyami díj meg nem fizetett részét pedig 8 napon belül a Képzőnek tartozik megfizetni.
Ha a hallgató bizonyítottan önhibáján kívül nem tud a tanfolyami kötelezettségeinek eleget tenni, úgy a szerződő felek közötti anyagi ügyek rendezése külön megállapodás tárgyát képezi. A bizonyítási kötelezettség ez esetben a hallgatót terheli.
A megkezdett képzés költsége nem fizethető vissza. Megkezdettnek minősül a képzés a jelentkezés lezárásának napján.
Szállás, étkezés költségét a képzési díj nem tartalmazza. A Hallgató tudomásul veszi ezen többlet költségek felmerülésének a lehetőségét, és annak felmerülte esetén ezen költségeket saját maga viseli.

A Képző kötelezettségei:

kötelezettséget és felelősséget vállal a meghirdetett képzés meghatározott tanfolyami oktatás lebonyolításáért, a képzés minőségéért, a közreműködők tevékenységéért.
biztosítja a Hallgató számára a képzéshez szükséges feltételeket.
a hallgató adatait az adatvédelmi törvényben előírt módon kezeli.

Fizetés két részletben:
A tanfolyam díja két részletben is befizethető, az alábbiakban rögzített feltételekkel:
A jelentkező a jelentkezést követően 10.000,- Ft azaz tízezer forint előleget 5 napon belül az R-med Kft. bankszámlaszámára köteles átutalni a levélben található díjbekérő alapján. Az előleg befizetésével egyidejűleg a jelentkező jelen tájékoztatóban foglalt feltételeket elfogadja. A befizetett előlegről előlegszámlát állítunk ki.
A tanfolyami díj második és egyben utolsó fennmaradó összegét egyösszegben, átutalással a jelentkező legkésőbb a képzés időpontja előtt 5 nappal köteles megfizetni a fentiekben rögzített módon, azért, hogy a tanfolyamra biztosíthassuk a helyét.

A befizetett előleg csak az adott tanfolyam típusra használható fel, a befizetéstől számított 1 évig, tehát másik tanfolyamtípusra nem átcsoportosítható.
Ha a tanfolyami díj fennmaradó második részlete nem érkezik be a tanfolyam időpontját megelőző 5. nappal bezárólag, a befizetett 10.000,- Ft előleg nem jár vissza a jelentkezőnek, azt elveszíti, és a jelentkező foglalt helye felszabadul és másik jelentkező számára kiadhatóvá válik. Ezt a feltételt a jelentkező kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.
Természetesen a jelentkezőnek van lehetősége egyszeri, másik időpontra való átjelentkeztetést kérni, anélkül, hogy a befizetett előleget elveszítené, de a módosításra irányuló kérelmét legkésőbb a tanfolyam időpontját megelőző 10. nappal bezárólag írásban vagy bármely igazolható módon jeleznie kell ügyfélszolgálatunk felé, azért hogy a befizetett összeget átvezethessük másik időpontra.
Amennyiben a jelentkező a tanfolyam időpontját megelőző 15. nappal bezárólag a tanfolyamon való részvételét lemondja, úgy ebben az esetben 8.000,- Ft azaz nyolcezer forint jár vissza a jelentkező részére a befizetett előlegből, melyet visszautalunk a jelentkező részére. Ezt a feltételt a jelentkező kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.
A tanfolyam esetleges elmaradása miatt, a befizetett előleget átvezetjük egy másik tanfolyami időpontra vagy visszautaljuk a jelentkező kérésének megfelelően.
Kedvezményes tanfolyam jelentkezéskor a kedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha az előleg és a tanfolyami díj fennmaradó második részlete is beérkezik a tanfolyam időpontja előtt 10. nappal bezárólag.
Amennyiben a fennmaradó második részlet nem érkezik be időben (tanfolyam időpontja előtt 10. nappal bezárólag), a kedvezmény érvényét veszti, és a tanfolyamon csak a teljes összeg (csökkentve az előleggel) befizetésével lehet részt venni.

Képző adatai:

Cégnév: R-med Kft.
Székhely és Számlázási cím: 1133 Hegedűs Gyula utca 88-89.
Telephely: 1133 Budapest, Tisza u.18.
Cégjegyzékszáma: 01-09-268148
Képviselője: Rózsavölgyi Lajos ügyvezető