Oldal kiválasztása

Szerződési feltételek

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai:

R-med Orvosi Műszergyártó és Kereskedelmi Kft (Továbbiakban: R-med Kft.)
Székhelye: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 88-90.
Telephelye: 1133 Budapest, Tisza utca 18.
Képviselője: Rózsavölgyi Lajos
Tel.: +36 (1) 309-7700; (munkanapokon 9-18 óráig hívható)
Mobil: (06-30) 385-4249; (munkanapokon 9-18 óráig hívható)
Email ügyfélszolgálat: shop@r-med.com
Adóigazgatási azonosítószám: 10886775-2-41
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: C/003 448 /2006
Cégjegyzékszám: 01-09-268148

1.2 A szerződő felek

Az R-med Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 88-90., Adószám: 10886775-2-41) (a továbbiakban: “Szolgáltató”)

és Ön illetve az Ön által képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: “Szerződő”)

2. Az R-med Akadémia szerződési feltételek célja:

Az R-med Kft. az R-med Akadémia szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az R-med Akadémia szolgáltatásaival és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a Szerződő jogait, kötelezettségeit és egyéb, az R-med Akadémia szolgáltatásaival összefüggő lényeges körülményeket. A szerződés nyelve magyar.

Az R-med Akadémia szerződési feltételei az R-med Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Szerződő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató oktatás tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az R-med Akadémia szerződési feltételek közzététele

Az R-med Akadémia szerződési feltételek Szerződő által történő elfogadása a R-med Akadémia szolgáltatások igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Szerződő a szolgáltatást igénybe veszi.

2.2 A Az R-med Akadémia szerződési feltételek hatálya:

Az R-med Kft. fenntartja a jogot, hogy az R-med Akadémia szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az R-med Akadémia szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az R-med Akadémia szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.

3. Az R-med Akadémia szolgáltatás:

Az R-med Kft. a Szerződő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja az R-med Akadémia szolgáltatást.

3.1 Az R-med Akadémia szolgáltatás területi hatálya:

Az R-med Akadémia szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

3.2 Rendeléshez szükséges adatok:

Megrendelő/kapcsolattartó e-mail címe,

Megrendelő telefonszáma,

Számlázási név,

Számlázási cím, melyekre cégünk a számlát kiállítja

Számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a megrendelővel

3.3 Az R-med Kft. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi:

3.3.1 Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatvedelmi tájékoztató megtekintése itt.

3.3.2 Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

3.3.3 Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

4. Az R-med Akadémia szerződés létrejötte és módosítása:

4.1 Általános jellemzők:

A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. Szolgáltató felületein való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Szerződő a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 Regisztráció/vásárlás:

Az R-med Akadémia regisztráció során a Szerződő adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A Szerződő a képzési kínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokról minden kötelezettség nélkül informálódhat.

4.3 Megendelés módosítása, törlése:

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld az R-med Akadémia szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. Az R-med Kft. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az ügyfélszolgálat elérhetőségein) van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud az R-med Kft. ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani:

4.4 Fizetési feltételek:

A Szerződő a vásárolt tanfolyam, workshop vagy egyéb szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton (bankkártyával) a megrendelés leadásakor, vagy az R-med Kft. bankszámlájára való közvetlen átutalással teljesíti. Amennyiben a rendelés ellenértékének kiegyenlítését a megrendelő megtagadja, az R-med Kft. fenntartja a jogot, hogy a megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

Egyes tanfolyamok díja két részletben is befizethető*, az alábbiakban rögzített feltételekkel:
A jelentkező a jelentkezést követően a képzési díj 50%-át 8 napon belül az R-med Kft. bankszámla számára köteles átutalni a levélben található díjbekérő alapján. Az előleg befizetésével egyidejűleg a jelentkező jelen tájékoztatóban foglalt feltételeket elfogadja. A befizetett előlegről előlegszámlát állítunk ki.

*Azoknál a tanfolyamoknál vehető igénybe a részletfizetés, amelyek jelentkezési űrlapján fel van tüntetve ilyen opció. 

A tanfolyami díj második és egyben utolsó fennmaradó összegét egy összegben, átutalással a jelentkező legkésőbb a képzés időpontja előtt 5 nappal köteles megfizetni a fentiekben rögzített módon, azért, hogy a tanfolyamra biztosíthassuk a helyét.

A befizetett előleg csak az adott tanfolyam típusra használható fel, a befizetéstől számított 1 évig, tehát másik tanfolyamtípusra nem átcsoportosítható.

Ha a tanfolyami díj fennmaradó második részlete nem érkezik be a tanfolyam időpontját megelőző 5. nappal bezárólag, a befizetett 50% előleg nem jár vissza a jelentkezőnek, azt elveszíti, és a jelentkező foglalt helye felszabadul és másik jelentkező számára kiadhatóvá válik. Ezt a feltételt a jelentkező kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

Természetesen a jelentkezőnek van lehetősége egyszeri, másik időpontra való átjelentkeztetést kérni, anélkül, hogy a befizetett előleget elveszítené, de a módosításra irányuló kérelmét legkésőbb a tanfolyam időpontját megelőző 10. nappal bezárólag írásban vagy bármely igazolható módon jeleznie kell ügyfélszolgálatunk felé, azért hogy a befizetett összeget átvezethessük másik időpontra.

Amennyiben a jelentkező a tanfolyam időpontját megelőző 15. nappal bezárólag a tanfolyamon való részvételét lemondja, úgy ebben az esetben 8.000,- Ft azaz nyolcezer forint jár vissza a jelentkező részére a befizetett előlegből, melyet visszautalunk a jelentkező részére. Ezt a feltételt a jelentkező kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

A tanfolyam esetleges elmaradása miatt, a befizetett előleget átvezetjük egy másik tanfolyami időpontra vagy visszautaljuk a jelentkező kérésének megfelelően.

Kedvezményes tanfolyam jelentkezéskor a kedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha az előleg és a tanfolyami díj fennmaradó második részlete is beérkezik a tanfolyam időpontja előtt 10. nappal bezárólag.

Amennyiben a fennmaradó második részlet nem érkezik be időben (tanfolyam időpontja előtt 10. nappal bezárólag), a kedvezmény érvényét veszti, és a tanfolyamon csak a teljes összeg (csökkentve az előleggel) befizetésével lehet részt venni.

4.5 Rendeléskövetési szolgáltatás

A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

5. A Szerződő jogai és kötelezettségei:

5.1 A Szerződő kötelezettséget vállal arra, hogy:

Az elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátítja, az oktatáson lelkiismeretesen részt vesz, az elvárásoknak megfelelően felkészül, a tanulmányi kötelezettségeknek, legjobb tudása szerint eleget tesz, az oktatási helyszín házirendjében rögzített előírásokat magára nézve kötelezőnek tartja.

Személyi adataiban bekövetkezett változásokat a tanfolyamvezetőnek jelzi.

A képzési díjat a jelentkezéskor kiválasztott mód alapján (egy összegben vagy két összegben) megfizeti R-med Kft-nek.

Amennyiben Szerződő magatartásával akadályozza az oktatás menetét, a tanfolyamot önhibájából abbahagyja vagy pénzügyi kötelezettségének határidőre nem tesz eleget Szervező kizárja a képzésből.

Kizárás esetén Szerződő a Szolgáltatóval szemben semmiféle anyagi igényt nem támaszthat, arról a jelentkezési és részvételi feltételek elfogadásával egyidejűleg lemond és a befizetett tanfolyami díjat visszakövetelni nem jogosult, a tanfolyami díj meg nem fizetett részét pedig 8 napon belül a Szolgáltatónak tartozik megfizetni.

Ha a Szerződő bizonyítottan önhibáján kívül nem tud a tanfolyami kötelezettségeinek eleget tenni, úgy a szerződő felek közötti anyagi ügyek rendezése külön megállapodás tárgyát képezi. A bizonyítási kötelezettség ez esetben a Szerződőt terheli.

A megkezdett képzés költsége nem fizethető vissza. Megkezdettnek minősül a képzés a jelentkezés lezárásának napján.

Szállás, étkezés költségét a képzési díj nem tartalmazza. A Szerződő tudomásul veszi ezen többlet költségek felmerülésének a lehetőségét, és annak felmerülte esetén ezen költségeket saját maga viseli.

6. Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

6.1 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy:

kötelezettséget és felelősséget vállal a meghirdetett képzés meghatározott tanfolyami oktatás lebonyolításáért, a képzés minőségéért, a közreműködők tevékenységéért.

biztosítja a Szerződő számára a képzéshez szükséges feltételeket.

a Szerződő adatait az adatvédelmi törvényben előírt módon kezeli.

7. Adatvédelem, adatbiztonság:

7.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok megadása során Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Szerződőkról:

A Szerződő azonosításához szükséges adatokat: a Szerződő felhasználói neve

elektronikus levelezési címe

Neve

címe

elérhetőségi telefonszáma

számlázáshoz szükséges adatai

7.2 Személyes adatok módosítása:

Megadott személyes adatainak módosítását, vagy a regisztráció törlését a Szerződő a tanfolyamok@rmda.hu elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán kérheti.

8. Záró rendelkezések

8.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt az R-med Kft. nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink akik szerződésköteles nemzetközi képzésen vesznek részt

8.2. Vonatkozó dokumentumok

Jelen szerződésben foglalt jogok, és kötelességek kiegészülnek az Adatvédelmi tájékoztató című dokumentumban meghatározottakkal, melyeket a felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.

8.3. A szerződés megszűnése

A Szerződő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul veszzük, és a felhasználó tanfolyami regisztrációját megszüntetjük.

Az R-med Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Szerződő nem megfelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

8.4. Az R-med Kft. felelőssége nem terjed ki